WorkCentre 265/275

WorkCentre 265/275 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

פלט
שחור-לבן
עד
75דפים בדקה
בהתאם לדגם

מוכן לשדרג?
חשוב על המשולבות AltaLink B8000

להצגת המשולבות AltaLink B8000

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.